close

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY KORESPONDENCJI E-MAILOWEJ PRZEZ SPÓŁKI TRIAS

 1. Pani/Pana dane osobowe (w tym imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko) przekazane nam za pośrednictwem poczty elektronicznej będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, z późn. zm.) przez Spółkę, z którą Pani/Pan prowadzi korespondencję e-mailową, tj.: VES sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: 01-942), przy ulicy Kabaretowej 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000373184, kapitał zakładowy: 4.800.000,00 złotych, REGON 340841265, NIP 8792643679;
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z Panią/Panem/Państwem oraz w celu, dla którego zostały nam udostępnione: nawiązania współpracy handlowej, realizacji zawartych z Państwem umów, wykonywania rozliczeń księgowo-podatkowych Administratora (jeżeli te dane są niezbędne do takich rozliczeń) oraz dochodzenia roszczeń i obrony praw Administratora przed roszczeniami marketingu bezpośredniego w przypadku, gdy wyrażą Państwo zgodę na przesyłanie do Państwa informacji handlowej.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Art. 6 ust 1 pkt a/ oraz b/ i c/ rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).
 4. Spółka może ujawniać Pani/Pana dane osobowe podmiotom świadczącym na jej rzecz usługi związane ze wsparciem informatycznym i programistycznym, usługi księgowe i audytorskie, usługi pomocy prawnej oraz innym Spółkom TRIAS zaangażowanym we współpracę handlową z Państwem. Innymi odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacjom międzynarodowym.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres obowiązywania zawartej z Państwem umowy, a po jej rozwiązaniu i/lub wygaśnięciu przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych, w zależności od tego, który z tych okresów nastąpi później.
 7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, w ramach którego Administrator ma obowiązek dostarczyć Pani/Panu dane osobowe przetwarzane w sposób zautomatyzowany nam, a jeśli jest to technicznie możliwe – także innemu administratorowi, którego Pani/Pan wskaże Administratorowi. Ponadto, każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne i faktyczne. Dostęp do danych jest możliwy w siedzibie Administratora wskazanej w rejestrze przedsiębiorców KRS oraz pod adresem e-mail RODO dedykowanym Administratorowi: rodo@ves.pl.
 8. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga wysłania listu poleconego na adres Administratora w rejestrze przedsiębiorców KRS lub wiadomości pocztą elektroniczną na adres e-mail RODO dedykowany Administratorowi. W przypadku przetwarzania danych na podstawie Pani/Pana zgody wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowe (w tym imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko) przekazanych nam za pośrednictwem poczty elektronicznej jest dobrowolne. Brak danych osobowych uniemożliwi Administratorowi zawarcie i/lub kontynuowanie współpracy handlowej, a w przypadku danych osobowych niezbędnych do wykonywania rozliczeń księgowo-podatkowych Administratora –uniemożliwi Administratorowi wykonanie obowiązku ustawowego.
 11. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w systemach informatycznych. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.
mail Skontaktuj się z nami